Община Главиница

“Реконструкция на улична мрежа на територията на община Главиница, с обособени позиции: Обособена позиция № 1 Реконструкция на улици и тротоари в град Главиница, Община Главиница Обособена позиция № 2 Реконструкция на улица през ОТ 47 и ОТ 48 в село Стефан Караджа, Община Главиница Обособена позиция № 3 Реконструкция на улица от ОТ104 през ОТ 107 в село Зафирово, Община Главиница”

Дата и час на публикуване: 2019-08-30 08:59:24
АОП номер: 00368-2019-0008 Статус: възложена

Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл.3, ал.1, т.1, б."б" от ЗОП е "строителство" на обект: "Реконструкция на улична мрежа на територията на община Главиница" с обособени позиции: обособена позиция 1: "Реконструкция на улици и тротоари в град Главиница, общ. Главиница.

обособена позиция 2: "Реконструкция на улица през  ОТ 47 и ОТ 48 в село Стефан Караджа, общ. Главиница.

обособена позиция 3: "Реконструкция на улица от 104 през ОТ 107 в село Зафирово, общ. Главиница.

Индивидуален номер на процедурата: 0005375
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 1046032.29 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45233252
Краен срок за подаване на оферта: 2019-09-24 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Донка Куртева
  • Телефон/и за контакт: 086362040
Документи