Община Главиница

„Строително-монтажни работи за изпълнение на проект: „Енергийна ефективност, обзавеждане и оборудване на сградите на ЦДГ "Св. Св. Кирил и Методий“ в общ. Главиница“, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ с ид. BG06RDNP001—7.004-0015-С01/08.05.2019г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Дата и час на публикуване: 2019-07-23 08:23:44Последна промяна: 2019-07-23 10:07:44
АОП номер: 00368-2019-0006 Статус: възложена

Предмет на настоящата обществена поръчка е извършване на строително-монтажни работи по предмет: "Строително-монтажни работи за изпълнение на проект: "Енергийна ефективност, обзавеждане и оборудване на сградите на ЦДГ "Св. Св. Кирил и Методий" в гр. Главиница"

Индивидуален номер на процедурата: 0005183
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 717017.24 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-13 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Донка Куртева
  • Телефон/и за контакт: 086362040
Документи