Община Главиница

Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР на обект: „ПРИСТРОЙКА И РЕМОНТ НА СВАТБЕНА ЗАЛА В ГР.ГЛАВИНИЦА ( ПИ 15031.501.423)“

Дата и час на публикуване: 2019-05-10 10:45:14
Статус: възложена

Обект на настоящата поръчка по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП е "строителство" с предмет: "Инженеринг - проектиране, авторски надзор и СМР на обект: "Пристройка и ремонт на сватбена зала в гр. Главиница (ПИ 15031.501.423)"

Индивидуален номер на процедурата: 0004939
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 558333.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-06-03 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Донка Куртева
  • Телефон/и за контакт: 086362040
Документи