Община Главиница

„Инженеринг – проектиране, СМР и авторски надзор на обект: „Реконструкция на Централен площад и тротоари на ул. ”Витоша” и ул. ”Оборище” в гр. Главиница, Подобект – „Прилежащи площи към Поликлиника, тротоари на ул. ”Оборище”, зелени площи и открит паркинг зад Читалище „Хр.Ботев”, в гр. Главиница”

Дата и час на публикуване: 2019-05-10 08:47:51
АОП номер: 00368-2019-0002 Статус: възложена

Настоящата обществена поръчка, по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП е "строителство" с предмет: "Инженеринг - проектиране, СМР и авторски надзор на обект: "Реконструкция на Централен площад и тротоари на улица "Витоша" и ул. "Оборища" в гр. Главиница, Подобект - "Прилижащи площи към Поликлиника, тротоари на ул. "Оборище", зелени площи и открит паркинг зад Читалище "Хр. Ботев", в гр. Главиница"

Индивидуален номер на процедурата: 0004938
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 191416.66 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-06-03 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Донка Куртева
  • Телефон/и за контакт: 086362040
Документи