Община Главиница

"Доставка на течни горива и масла за нуждите на общинска администрация и горива за отопление за нуждите на заведения, финансирани от бюджета на община Главиница".

Дата и час на публикуване: 2020-04-21 14:55:42
Статус: възложена

Предметът на доставката включва доставка чрез стокова бораса на :

Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво Б6 за МПС, Газьол за промишлени и комунални цели и Смазочни продукти.

Индивидуален номер на процедурата: 0006254
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 696203.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09100000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Донка Куртева
  • Телефон/и за контакт: 086362040
Документи