Община Главиница

„ДОСТАВКА НА НОВИ И УПОТРЕБЯВАНИ АВТОМОБИЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: 1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 „ДОСТАВКА НА 1 (ЕДИН) БРОЙ УПОТРЕБЯВАН ЛЕК АВТОМОБИЛ” 2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 „ДОСТАВКА НА 1 (ЕДИН) БРОЙ УПОТРЕБЯВАН ЛЕК АВТОМОБИЛ” 3. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 „ДОСТАВКА НА 1 (ЕДИН) БРОЙ НОВ 4Х4 АВТОМОБИЛ” 4. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 „ДОСТАВКА НА 1 (ЕДИН) БРОЙ НОВ ЛЕК АВТОМОБИЛ”

Дата и час на публикуване: 2019-07-22 10:33:06
Статус: приключена

Доставка на нови и употребявани автомобили за нуждите на Община Главиница по четири обособени позиции, както следва:

1. Обособена позиция 1"Доставка на 1 (един) брой употребяван лек автомобил"

2. Обособена позиция 2 "Доставка на 1 (един) брой употребяван лек автомобил"

3. Обособена позиция 3 "Доставка на 1 (един) брой нов 4х4 автомобил"

4. Обособена позиция 4 "Доставка на 1 (един) брой нов лек автомобил"

Индивидуален номер на процедурата: 0005180
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 68682.27 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 34110000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-23 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Донка Куртева
  • Телефон/и за контакт: 086362040
Документи