Община Главиница

„Доставка на хранителни продукти по шест обособени позиции“.

Дата и час на публикуване: 2019-03-22 11:32:17Последна промяна: 2019-03-22 11:32:04
АОП номер: 00368-2019-0001 Статус: възложена

"Доставка на хранителни продукти по шест обособени позиции"

Обособена позиция №1: "Месо, месни продукти и риба"

Обособена позиция №2:"Мляко и млечни продукти, яйца и яйчни продукти и други"

Обособена позиция №3:"Пресни и сухи плодове и зеленчуци"

Обособена позиция №4: "Консервирани хранителни продукти и напитки"

Обособена позиция №5: "Шоколадови изделия, захарни изделия, подправки и други"

Обособена позиция №6: "Хляб и хлебни изделия"

Индивидуален номер на процедурата: 0004785
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 289735.53 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-04-24 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Айсун Кошуджу
  • Телефон/и за контакт: 08636 2060
становище от АОП
становище от АОП
Документи