Община Главиница

”Доставка на 6 (шест) броя автомобили за нуждите на Община Главиница по шест обособени позиции”.

Дата и час на публикуване: 2018-11-26 18:17:22Последна промяна: 2018-11-26 18:08:25
АОП номер: 00368-2018-0005 Статус: приключена

"Доставка на шест броя автомобили за нуждите на Община Главиница по шест обособени позиции"

Обособена позиция №1 "Доставка на 1 (един) брой употребяван лек автомобил".

Обособена позиция №2 "Доставка на 1 (един) брой употребяван лек автомобил"

Обособена позиция №3"Доставка на 1 (един) брой употребяван лек автомобил"

Обособена позиция №4 "Доставка на 1 (един) брой употребяван лек автомобил"

Обособена позиция №5 "Доставка  на 1 (един) брой употребяван лек автомобил"

Обособена позиция №6 "Досташка на 1 (един) брой нов 4х4 автомобил "

Индивидуален номер на процедурата: 0004395
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 44033.33 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 34100000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-01-07 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Айсун Кошуджу
  • Телефон/и за контакт: 08636 2060
Документи