Община Главиница

„Изработване на технически проекти и упражняване на авторски надзор на обекти на територията на Община Главиница, с които Община Главиница ще кандидатства за финансиране по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.“, по обособени позиции“

Дата и час на публикуване: 2016-08-08 10:43:38Последна промяна: 2016-08-22 16:39:43
АОП номер: 00368-2016-0008 Статус: възложена

„Изработване на технически проекти и упражняване на авторски надзор на обекти на територията на Община Главиница, с които Община Главиница ще кандидатства за финансиране по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.“, по обособени позиции“

Обособена позиция №1: „Изработване на технически проект за обект: „Реконструкция и ремонт на Административен блок №2, ПИ 15031.501.434, гр.Главиница, община Главиница“, с който Община Главиница ще кандидатства за финансиране по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.“ и упражняване на авторски надзор“

Обособена позиция №2: „Изработване на технически проекти за обект: „Ремонт, оборудване и обзавеждане на училища и детски градини в община Главиница“, с които Община Главиница ще кандидатства за финансиране по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.“ и упражняване на авторски надзор“, включваща следните проекти:

Проект 1: „Ремонт, оборудване и обзавеждане на ЦДГ  с. Богданци, УПИ II-273, кв.13 по плана на с. Богданци,община Главиница“

Проект 2: „Ремонт, оборудване и обзавеждане на Основно училище „Отец Паисий”, УПИ I, кв.16 по плана на с. Стефан Караджа,община Главиница“

Обособена позиция №3: „Изработване на технически проект за обект: „Народно читалище „Зора – 1954” село Листец, община Главиница“, с който Община Главиница ще кандидатства за финансиране по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.“ и упражняване на авторски надзор“

Индивидуален номер на процедурата: 0001093
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 118320.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71320000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-09-26 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Хасан Хасан
  • Телефон/и за контакт: 063 62128
Документи