Община Главиница

"Избор на проектант за изработване на работен проект за рехабилитация и реконструкция на четвъртокласна общинска пътна мрежа в Община Главиница, обекти: 1. "Път SLS 2025/ІІ-21 Тутракан – Зафирово/Косара от км 0+000 до км 2+270.00"; 2. "Път SLS 1026/ІІІ-235, Главиница – Зафирово/Сокол – Дичево – Коларово/ІІ – 21 от км 0+000 до км 3+865.00" и 3."Път SLS 3028/ІІІ-235 Подлес – Главиница – СУПЦ – 0+000 до 0+950.00" за кандидатстване на Община Главиница по програми, финансирани със средства от европейския и/или националния бюджет и последващо осъществяване на авторски надзор при изпълнението строително-монтажните работи"

Дата и час на публикуване: 2015-08-04 15:12:27Последна промяна: 2015-08-04 15:12:14
ID номер: 9044514 Статус: затворена

"Избор на проектант за изработване на работен проект за рехабилитация и реконструкция на четвъртокласна общинска пътна мрежа в Община Главиница, обекти: 1. "Път SLS 2025/ІІ-21 Тутракан – Зафирово/Косара от км 0+000 до км 2+270.00"; 2. "Път SLS 1026/ІІІ-235, Главиница – Зафирово/Сокол – Дичево – Коларово/ІІ – 21 от км 0+000 до км 3+865.00" и 3."Път SLS 3028/ІІІ-235 Подлес – Главиница – СУПЦ – 0+000 до 0+950.00" за кандидатстване на Община Главиница по програми, финансирани със средства от европейския и/или националния бюджет и последващо осъществяване на авторски надзор при изпълнението строително-монтажните работи"

Индивидуален номер на процедурата: 0000230
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 35000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 713000000,71247000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-08-14 08:30:00Връзка към преписката в АОП
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-08-04 15:11:55
 • Указания за участие и изисквания към участниците

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-08-04 15:11:58
 • техническо задание

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2015-08-04 15:12:00
 • образци

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-08-04 15:12:02
 • методика за оценка

  Вид на документа: Методика за определяне на комплексната оценка на офертите
  Дата и час на публикуване: 2015-08-04 15:12:05
 • проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2015-08-04 15:12:07
 • протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-09-09 13:55:31