Община Главиница

Изработване на проект за общ устройствен план на община Главиница

Дата и час на публикуване: 2014-11-21 10:00:00Последна промяна: 2016-09-10 09:00:10
АОП номер: 00368-2014-0015 Статус: възложена

Поръчката ще се изпълни на 2 етапа: Етап I - Изработка на Предварителен проект на ОУП, включващ: • Предварителен проект (ПП) на ОУП на Община Главиница, съдържащ текстови и графични материали, съгласно чл. 18 от Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове и „Техническо задание за изработване на Общ устройствен план на Община Главиница”, одобрено с Решение на Общински съвет – гр. Главиница

Индивидуален номер на процедурата: 0000117
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 150000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71410000
Краен срок за подаване на оферта: 2014-12-29 09:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-21 10:00:00
 • Обявление за Обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2014-11-21 10:00:00
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-21 10:00:00
 • Протокол №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-12-29 11:00:00
 • Съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2014-12-29 11:00:00
 • Протокол №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-06-01 10:31:10
 • Протокол №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-02-20 09:30:00
 • Протокол №4

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-03-06 10:00:00
 • Решение на комисията за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-03-06 10:00:00
 • Информация за сключен договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-04-16 10:00:00