Община Георги Дамяново

Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект „Ремонт на улична мрежа на територията на община Георги Дамяново

Дата и час на публикуване: 2020-05-20 14:17:02Последна промяна: 2020-05-20 14:16:49
АОП номер: 01139-2020-0005 Статус: приключена

Предметът на настоящата поръчка е: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект „Ремонт на улична мрежа на територията на община Георги Дамяново“.
Дейностите, обект на поръчката, обхващат:
- Изготвяне на технически инвестиционен проект по всички части за изпълнение на строителни работи на строителния обект;
- Изпълнение на строителни работи на строителния обект;
- Авторски надзор по всички части от проектантите, осъществяван по време на изпълнението на строителни работи на строителния обект.
Пълният обхват и обем и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от Изпълнителя, са посочени в техническата спецификация.

Индивидуален номер на процедурата: 0006313
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Георги-Дамяново
Прогнозна стойност: 327333.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45233000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-06-09 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Радослав Найденов-зам.-кмет на общ.Георги Дамяново
  • Телефон/и за контакт: 0888660776
Документи