СУ Гео Милев - град Варна

Приготвяне и доставка на закуски за учениците от I-ви до IV-ти клас на Средно училище „Гео Милев”, гр. Варна за календарната 2022г.

Дата и час на публикуване: 2021-12-06 13:12:28Последна промяна: 2021-12-06 13:11:48
Допълнителна информация по процедурата

Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти от потенциални изпълнители се провежда на основание чл.20, ал.4, т.2 от ЗОП (директно възлагане) и е с предмет- Приготвяне и доставка на закуски за учениците от I-ви до IV-ти клас на Средно училище „Гео Милев”, гр. Варна за календарната 2022г. Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)- 55524000-9. Услуга по Приложение № 2 от ЗОП. Място на изпълнение на поръчката е в сградата на СУ „Гео Милев“ гр. Варна, община Варна, област Варна, бул. „ Република“ № 124А. Срокът за изпълнение на поръчката обхваща периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. Общата прогнозна стойност на поръчките за приготвяне и доставка на закуски за времето на изпълнение на договора е 67 183.20 лева без ДДС и се отнася за приготвяне и доставка на закуски за прогнозен брой ученици 558 и прогнозен брой присъствени учебни дни 172. Крайната предлагана единична цена не трябва да надвишава 0,70 лв. без ДДС на един брой закуска. Критерий за оценка при възлагане: „икономически най-изгодна оферта”, която се определя въз основа на оптимално съотношение качество/ цена, което се оценява въз основа на цената, както и на показатели, включващи качествени аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка и подробно описани в настоящата документацията за възлагане на обществената поръчка. Изискванията към участниците са подробно описани в документацията към обществената поръчка, а техническите изисквания са изложени и в техническата спецификация Приложение 1, неразделна част от документацията. Всеки участник, отговарящ на поставените условия и изисквания от Възложителя, следва да подаде оферта в срок, ведно с техническо предложение, ценово предложение и всички изискуеми декларации. Към техническото предложение всеки участник следва да представи списък-асортимент на предлаганите закуски, съобразен с посочените изисквания за качество, като изготви и представи месечно меню за закуска, като не се допуска повторяемост на асортимента в рамките на една седмица. Примерното месечно меню за закуски и сандвичи следва да е придружено с подробна писмена обосновка, което меню да е съгласувано с технолог и със «Сборник рецепти за ученическите столове и бюфети», издателство «Техника», 2012 година, одобрен с писмо No 74-01-73/28.06.2012 година на МЗ, което да бъде представено с техническото предложениеКрайният срок за подаване на офертите е до 16.12.2021 г. вкл., всеки работен ден от 8:30 часа до  17:00 часа в деловодството на училището.

 

Документи