ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

Вътрешни правила

страница 1 от 1

Заповед Вътрешни правила

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2016-06-07 09:54:46

Вътрешни правила за провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки и правилника за прилагане на закона за обществените поръчки от Община Две могили.

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2014-12-05 09:53:58

Вътрешни правила за поддържането на профила на купувача в Община Две могили

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2014-12-05 09:52:35