ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

„Основен ремонт на сграда „Здравен дом“ и промяна предназначението на 2-ри етаж в кметство с. Батишница“

Дата и час на публикуване: 2020-03-13 10:48:52
ID номер: 9097139 Статус: затворена

Основен ремонт на сграда "Здравен дом" и промяна преназначението на 2-ри етаж в кметство село Батишница

Индивидуален номер на процедурата: 0006087
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Две могили
Прогнозна стойност: 129879.09 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-03-24 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Красимира Русинова
  • Телефон/и за контакт: 08141 9205/123
Документи