ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

„Авариен ремонт на детска градина в УПИ V, кв. 32 по плана на село Бъзовец, община Две могили, обл. Русе“

Дата и час на публикуване: 2020-03-11 14:15:58
ID номер: 9097069 Статус: затворена

Авариен ремонт на детска градина в УПИ V, кв. 32 по плана на село Бъзовец, община Две могили, област Русе. 

Индивидуален номер на процедурата: 0006076
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Две могили
Прогнозна стойност: 263118.22 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-03-23 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Айлин Юсеинова
  • Телефон/и за контакт: 08141 9205
Документи