ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор за обект„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ, ПИ 20184.60.381

Дата и час на публикуване: 2019-10-30 14:50:47
ID номер: 9094062 Статус: възложена

Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор за обект "Изпълнение на СМР за закриване и рекултивация на съществуващо  депо за битови отпадъци на територията на Община Две могили, ПИ 20184.60.381

Индивидуален номер на процедурата: 0005658
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Две могили
Прогнозна стойност: 18555.09 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71521000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-11 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Здравко Ефтимов
  • Телефон/и за контакт: 081419205
Документи