ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

“ОБНОВЛЕНИЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДА ЧИТАЛИЩЕ „Н. Й. ВАПЦАРОВ – 1914“ СЕЛО БАНИСКА, ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ, ОБЛ. РУСЕ”

Дата и час на публикуване: 2019-10-08 13:45:13
ID номер: 9093187 Статус: затворена

ОБНОВЛЕНИЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРКЦИЯ НА СГРАДА ЧИТАЛИЩЕ "Н.Й. ВАПЦАРОВ - 1914" СЕЛО БАНИСКА, ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ, ОБЛ. РУСЕ

Индивидуален номер на процедурата: 0005544
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Две могили
Прогнозна стойност: 269989.61 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 4500000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-10-18 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Айлин Юсеинова
  • Телефон/и за контакт: 08141 9205
Документи