ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

Доставка на канцеларски и офис материали и консумативи, дребни офис принадлежности проект „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Две могили“ №BG05M9OP001-2.018-0034/20.03.2019г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Наука и образование за интелигентен растеж и за нуждите на общинска администрация – Две могили по обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2019-10-03 11:21:33
ID номер: 9093075 Статус: възложена

Доставка на канцеларски материали 

Индивидуален номер на процедурата: 0005526
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Две могили
Прогнозна стойност: 40111.89 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 3019*2000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-10-14 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Наталия Георгиева
  • Телефон/и за контакт: 08141 9205/133
Документи