ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

„Избор на консултант за упражняване на независим строителен надзор при извършване на строително-монтажни работи за проект: „Рехабилитация и реконструкция на участъци от общински пътища: RSE 1082, TGV 1137, RSE2004, в Община Две Могили“

Дата и час на публикуване: 2018-06-19 11:03:56Последна промяна: 2018-06-19 11:03:49
ID номер: 9077399 Статус: възложена

Избор на консултант за упражняване на независим строителен надзот при извършване на строително - монтажни работи за проект "Рехабилитация и реконструкция на участъци от общински пътища :RSE 1082, TGV 1137, RSE 2004, в община Две могили

Индивидуален номер на процедурата: 0003853
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Две могили
Прогнозна стойност: 65000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71521000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-06-27 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: инж. Георги Великов
  • Телефон/и за контакт: 08141 9207
Документи