ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

„Изграждане водопроводи между кв. 17, 127 и 128 по плана на гр. Две могили, по ново открити улици от ОК 39А, през ОК 502, ОК 501, ОК 498 до ОК 505 и от ОК 499, през ОК 498, ОК 496, ОК 495 до ОК 36А в гр. Две могили” С подобекти: Първи етап: от ОК 39А, през ОК 502, ОК 501, ОК 498 до ОК 505

Дата и час на публикуване: 2017-05-19 11:24:07Последна промяна: 2017-08-15 09:21:09
ID номер: 9064467 Статус: възложена

"Изграждане на водопроводи между кв. 17, 127 и 128 по плана на гр. Две могили , по новооткрити улици от ОК  39А, през ОК 502, ОК 501, ОК 498 до ОК 505 и от ОК 4199 през ОК 498, ОК 496, ОК 495, ОК 36 А в град Две могили"

с подобект Първи етап "От ОК 39А, през ОК 502, ОК 501, ОК 498 до ОК 505"

Индивидуален номер на процедурата: 0002354
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Две могили
Прогнозна стойност: 93317.03 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45300000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-06-06 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Йоана Димитрова - гл. юрисконсулт
  • Телефон/и за контакт: 08141 2006
Документи