ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

„Изпълнение на строително – монтажни работи за обект: „Спортен комплекс“ в УПИ XXIV, кв. 47 по регулационния план на гр. Две могили, Община Две могили, област Русе”

Дата и час на публикуване: 2019-12-18 13:51:23
АОП номер: 949955 Статус: възложена

Изпъление на строително - монтажни работи за обект: "Спортен комплекс" в УПИ XXIV, кв. 47 по регулационния план на гр. Две  могили, община Две  могили, област Русе

Индивидуален номер на процедурата: 0005834
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Две могили
Прогнозна стойност: 1389000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45200000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-01-10 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: инж. Георги Великов
  • Телефон/и за контакт: 08141 9205
Документи