ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

„Основен ремонт на тротоари в гр. Две могили по бул. „България“ и ул. „Стоян Терзиев“

Дата и час на публикуване: 2019-10-04 11:42:37
АОП номер: 937084 Статус: възложена

Основен ремонт  на тротоари в гр. Две могили по бул. България и  ул. Стоян Терзиев

Индивидуален номер на процедурата: 0005529
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Две могили
Прогнозна стойност: 72000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-10-24 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: инж. Георги Великов
  • Телефон/и за контакт: 08141 9205
Документи