ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

“Покупка на течни горива – бензин А95- Н и гориво за дизелови двигатели чрез карти за безналично плащане, за нуждите на моторни превозни средства и техника за поддържане на зелени площи, собственост на Община Две могили”

Дата и час на публикуване: 2019-08-12 10:05:35
АОП номер: 927361 Статус: прекратена

Пкупка на течни горива - Бензин А95 и гориво за дизелови двигатели чрез карти за безналично плащане, за нуждите на моторни превозни средства и техника за поддържане на зелени площо, собственост на Община Две могили 

Индивидуален номер на процедурата: 0005275
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Две могили
Прогнозна стойност: 144938.94 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09100000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-09-02 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Наталия Георгиева
Документи