ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

"Доставка чрез покупка на храни и хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената на общинска бюджетна издръжка - детска ясла, детски градини, Общинско предприятие «Обществено хранене» на територията на Община Две могили" ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: 1. Обособена позиция №1: Месни, млечни, рибни продукти и яйца 2. Обособена позиция №2: Плодове, зеленчуци и продукти от тях, катофи и кореноплодни; 3. Обособена позиция №3: Зърнени храни и храни на зърнена основа, варива, масла и мазнини и други хранителни продукти

Дата и час на публикуване: 2019-07-02 11:24:56
АОП номер: 919644 Статус: възложена

Доставка чрез покупка на храни и хранителни продукти по обособени позицииза нуждите на звената на общинска бюджетна издръжка -деткса ясла, детски градини и Общинско предприятие "Обществено хранене" на територията на Община Две могили.

Индивидуален номер на процедурата: 0005099
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Две могили
Прогнозна стойност: 160780.73 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-23 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Наталия Георгиева
  • Телефон/и за контакт: 08141 9205/133
Документи