ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

“Покупка на течни горива – бензин А95- Н и гориво за дизелови двигатели чрез карти за безналично плащане, за нуждите на моторни превозни средства и техника за поддържане на зелени площи, собственост на Община Две могили”

Дата и час на публикуване: 2018-08-06 11:21:25
АОП номер: 861223 Статус: възложена

Покупка на течни горива - бензин А95 Н и  гориво за дизелови двигатели чрез карти за безналично плащане, за нуждите на моторни превозни средства и техника за поддържане на зелени площи, собственост на Община Две могили.

Индивидуален номер на процедурата: 0004025
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Две могили
Прогнозна стойност: 121955.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09000000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-08-27 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Йоана Димитрова
  • Телефон/и за контакт: 08141 9205
Документи