ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

Изграждане на водопроводи в стопански двор „Изток” град Две могили “, включващ следните подобекти: ПИ 20184.1.2852 – улица; ПИ 20184.1.2854 – улица; ПИ 20184.1.2853 – улица; ПИ 20184.1.2855 – улица; ПИ 20184.1.2851 – улица; ПИ 20184.1.2758 – улица от бивш „Фуражeн цех” до края на гр.Две могили“

Дата и час на публикуване: 2018-06-26 11:19:50
АОП номер: 853718 Статус: възложена

Изграждане на водопроводи в стопански двор "Изток" град Две могили

Индивидуален номер на процедурата: 0003873
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Две могили
Прогнозна стойност: 499500.02 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45231300
Краен срок за подаване на оферта: 2018-07-27 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Йоана Димитрова
  • Телефон/и за контакт: 08141 9207
Документи