ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за средно и ниско напрежение за обекти, собственост на Община Две могили по приложен списък и ползватели.

Дата и час на публикуване: 2018-06-15 13:15:49Последна промяна: 2018-12-13 10:20:48
АОП номер: 851807 Статус: прекратена

Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цении избор на координатор на балансираща група за средно и ниско напрежение за обекти, собственост на Община Две могили  по приложен списък и ползватели

Индивидуален номер на процедурата: 0003843
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Две могили
Прогнозна стойност: 142798.62 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09310000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-07-09 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Наталия Георгиева
  • Телефон/и за контакт: 08141 9208
Документи