ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

“Доставка чрез покупка на храни и хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената на общинска бюджетна издръжка – детска ясла, детски градини, Общинско предприятие «Обществено храненe» на територията на Община Две могили”

Дата и час на публикуване: 2018-06-12 15:34:28Последна промяна: 2018-06-27 14:53:44
АОП номер: 851144 Статус: възложена

Доставка чрез покупка на храни и хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената на бюджетна издръжка - детска ясла, детски градини и общинско предприятие "Обществено хранене"

Индивидуален номер на процедурата: 0003832
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Две могили
Прогнозна стойност: 185939.83 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-07-04 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Наталия Георгиева
  • Телефон/и за контакт: 08141 9207
Документи