ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

“Доставка чрез покупка на яйца за нуждите на звената на общинска бюджетна издръжка – детска ясла, детски градини, Общинско предприятие «Обществено храненe» на територията на Община Две могили'

Дата и час на публикуване: 2018-01-19 11:43:16
АОП номер: 825430 Статус: затворена

Доставка чрез покупка на яйца за звената на бюджетна издръжка на територията на Община Две могили 

Индивидуален номер на процедурата: 0003288
Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Две могили
Прогнозна стойност: 3000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-01-30 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Йоана Димитрова - гл. юрисконсулт
Документи