ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

“Доставка чрез покупка на яйца за нуждите на звената на общинска бюджетна издръжка – детска ясла, детски градини, Общинско предприятие «Обществено храненe» на територията на Община Две могили”

Дата и час на публикуване: 2017-12-13 10:42:36
АОП номер: 819569 Статус: прекратена

Доставка чрез покупка на яйца за звената на бюджетна издръжка - детска ясла, детски градини , Общинско предприятие "Обществено хранене"

Индивидуален номер на процедурата: 0003224
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Две могили
Прогнозна стойност: 3000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-01-04 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Йоана Димитрова - гл. юрисконсулт
  • Телефон/и за контакт: 08141 2006
Документи