ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

“Покупка на течни горива – бензин А95- Н и гориво за дизелови двигатели чрез карти за безналично плащане, за нуждите на моторни превозни средства и техника за поддържане на зелени площи, собственост на Община Две могили”

Дата и час на публикуване: 2017-08-01 11:01:37
АОП номер: 787264 Статус: възложена

Предмет на обществената поръчка е доставка на течни горива - бензин А-95 Н и гориво за дизелови двигатели чрез карти за безналично плащане , за нуждите на моторни превозни средства и техника за поддържане на зелени площи, собственост на Община Две могили , чрез използване на карти за безналично плащане. 

Индивидуален номер на процедурата: 0002642
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Две могили
Прогнозна стойност: 100000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09100000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-23 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Йоана Димитрова - гл. юрисконсулт
  • Телефон/и за контакт: 08141 2006
Документи