ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

“Доставка чрез покупка на храни и хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената на общинска бюджетна издръжка – детска ясла, детски градини, Общинско предприятие «Обществено храненe» на територията на Община Две могили”

Дата и час на публикуване: 2017-05-16 11:03:04Последна промяна: 2017-06-19 11:10:52
АОП номер: 00621-2017-0001 Статус: приключена

“Доставка чрез покупка на храни и хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената на общинска бюджетна издръжка – детска ясла, детски градини, Общинско предприятие «Обществено храненe» на територията на Община Две могили”
ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

1. Обособена позиция №1: Месо и месни продукти
2. Обособена позиция №2: Мляко и млечни продукти
3. Обособена позиция №3: Масла и мазнини
4. Обособена позиция №4: Риба, рибни продукти и други морски храни
5. Обособена позиция №5: Яйца
6. Обособена позиция №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа
7. Обособена позиция №7: Картофи, кореноплодни и варива
8. Обособена позиция №8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях
9. Обособена позиция №9: Други хранителни продукти

Индивидуален номер на процедурата: 0002341
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Две могили
Прогнозна стойност: 182138.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-06-07 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Йоана Димитрова - гл.юрисконсулт
  • Телефон/и за контакт: 08141 2006
Документи