ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

Проектиране - Преустройство, реконструкция, оборудване, обзавеждане и промяна предназначението на съществуваща сграда/детско заведение/ в Комплекс за социални услуги – ЦНСТВХУИ, ЦОП и ДЦДВХУ в УПИ I – 733, кв. 47, гр. ДВЕ МОГИЛИ

Дата и час на публикуване: 2016-06-16 12:15:42Последна промяна: 2017-12-11 11:56:45
АОП номер: 00621-2016-0004 Статус: приключена

Проектиране - Преустройство, реконструкция, оборудване, обзавеждане и промяна предназначението на съществуваща сграда/детско заведение/ в Комплекс за социални услуги – ЦНСТВХУИ, ЦОП и ДЦДВХУ в УПИ I – 733, кв. 47, гр. ДВЕ МОГИЛИ

Индивидуален номер на процедурата: 0002031
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Две могили
Прогнозна стойност: 65000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71320000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-07-08 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-06-16 12:15:42
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-06-16 12:15:42
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-06-16 12:15:42
 • Задание за проектиране

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-06-16 12:15:42
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-07-11 17:19:17
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-07-22 17:00:00
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-07-11 17:19:17
 • Протокол на комисията №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-07-27 17:21:16
 • Решение за класиране на участниците

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2016-07-28 17:00:00
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-08-23 11:59:00
 • Ценово предложение

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-23 11:59:00
 • Техническо предложение

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-23 11:59:00
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-09-07 13:00:00
 • Обявление за приключена поръчка

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-06-30 15:00:00