ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 6
АОП номер: 917752статус: отворена

«ОСНОВЕН РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПЛОЩАД ПРЕД „КУЛТУРЕН ДОМ“ В СЕЛО КАЦЕЛОВО»

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-12 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-06-21 11:33:19
АОП номер: 00621-2019-0004статус: отворена

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ, ПИ 20184.60.381”

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-06-11 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-05-20 16:27:05
АОП номер: 910021статус: затворена

«РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦА "КРАЛИ МАРКО" ОТ ОК 105 ДО ОК 101 И ТРОТОАРИ НА УЛ. "ПЕТИ ПЕХОТЕН ДУНАВСКИ ПОЛК" МЕЖДУ ОК 90 ПРЕЗ ОК 86, ОК 85 ДО ОК 84 В ГР. ДВЕ МОГИЛИ»

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-05-31 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-05-07 13:20:04
АОП номер: 895637статус: прекратена

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ТРОТОАРИ В ГР. ДВЕ МОГИЛИ“

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-03-26 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-02-25 10:38:08
АОП номер: 888399статус: затворена

Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за средно и ниско напрежение за обекти,

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-02-06 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-01-15 13:41:34