ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 8
АОП номер: 949955статус: затворена

„Изпълнение на строително – монтажни работи за обект: „Спортен комплекс“ в УПИ XXIV, кв. 47 по регулационния план на гр. Две могили, Община Две могили, област Русе”

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2020-01-10 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-12-18 13:51:23
АОП номер: 947898статус: прекратена

"Избор на изпълнител за извършване на текущ ремонт на улици в Община Две могили".

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-12-27 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-12-06 11:36:19
АОП номер: 937084статус: възложена

„Основен ремонт на тротоари в гр. Две могили по бул. „България“ и ул. „Стоян Терзиев“

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-10-24 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-10-04 11:42:37
АОП номер: 00621-2019-0007статус: възложена

Доставката на Газьол за промишлени и комунални цели /ГПКЦ/ за нуждите на Община Две могили

Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Дата и час на публикуване: 2019-09-18 14:58:49
АОП номер: 927648статус: възложена

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ, ПИ 20184.60.381”

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-09-03 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-08-13 13:18:06