ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 7
АОП номер: 927648статус: отворена

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ, ПИ 20184.60.381”

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-09-03 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-08-13 13:18:06
АОП номер: 927361статус: отворена

“Покупка на течни горива – бензин А95- Н и гориво за дизелови двигатели чрез карти за безналично плащане, за нуждите на моторни превозни средства и техника за

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-09-02 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-08-12 10:05:35
АОП номер: 925764статус: отворена

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ"

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-27 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-08-02 13:52:02
АОП номер: 919644статус: затворена

"Доставка чрез покупка на храни и хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената на общинска бюджетна издръжка - детска ясла, детски градини,

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-23 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-07-02 11:24:56
АОП номер: 917752статус: затворена

«ОСНОВЕН РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПЛОЩАД ПРЕД „КУЛТУРЕН ДОМ“ В СЕЛО КАЦЕЛОВО»

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-12 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-06-21 11:33:19