ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 7
АОП номер: 937084статус: отворена

„Основен ремонт на тротоари в гр. Две могили по бул. „България“ и ул. „Стоян Терзиев“

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-10-24 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-10-04 11:42:37
АОП номер: 00621-2019-0007статус: възложена

Доставката на Газьол за промишлени и комунални цели /ГПКЦ/ за нуждите на Община Две могили

Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Дата и час на публикуване: 2019-09-18 14:58:49
АОП номер: 927648статус: затворена

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ, ПИ 20184.60.381”

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-09-03 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-08-13 13:18:06
АОП номер: 927361статус: прекратена

“Покупка на течни горива – бензин А95- Н и гориво за дизелови двигатели чрез карти за безналично плащане, за нуждите на моторни превозни средства и техника за

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-09-02 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-08-12 10:05:35
АОП номер: 925764статус: възложена

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ"

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-27 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-08-02 13:52:02