ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 4
АОП номер: 853718статус: отворена

Изграждане на водопроводи в стопански двор „Изток” град Две могили “, включващ следните подобекти:

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-07-27 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-06-26 11:19:50
АОП номер: 851807статус: затворена

Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за средно и ниско напрежение за обекти,

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-07-09 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-06-15 13:15:49
АОП номер: 851144статус: затворена

“Доставка чрез покупка на храни и хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената на общинска бюджетна издръжка – детска ясла, детски градини,

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-07-04 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-06-12 15:34:28
АОП номер: 850633статус: отворена

„Рехабилитация и реконструкция на участъци от общински пътища: RSE 1082, TGV 1137, RSE2004, в Община Две Могили“

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-07-06 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-06-08 10:51:30
АОП номер: 848075статус: прекратена

Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за средно и ниско напрежение за обекти,

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-06-14 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-05-22 11:11:13