Община Две могили

„Изпълнение на строително – монтажни работи за обект: „Спортен комплекс“ в УПИ XXIV, кв. 47 по регулационния план на гр. Две могили, Община Две могили, област Русе“.

Дата и час на публикуване: 2019-11-28 10:42:48
Документи