ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ
  • Начало
  • Обществени поръчки по ЗОП

Обществени поръчки по ЗОП

страница 1 от 1
АОП номер: 00621-2016-0003статус: възложена

Доставка чрез покупка на храни и хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената на общинска бюджетна издръжка – детска ясла, детски градини,

Вид процедура за възлагане: Ограничена процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2016-05-12 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-04-13 13:58:53
АОП номер: 00621-2016-0002статус: възложена

Възлагане на обществен превоз на пътници по междуселищните автобусни линии от утвърдената Общинска транспортна схема, квота на Община Две могили.

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2016-04-14 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-03-17 15:00:00
АОП номер: 00621-2016-0001статус: възложена

Изготвяне на технически проекти за кандидатстване пред Държавен фонд "Земеделие" с проект по мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2016-04-07 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-03-10 15:00:00
АОП номер: 00621-2015-0002статус: възложена

Покупка на течни горива – бензин А95-Н и гориво за дизелови двигатели чрез карти за безналично плащане, за нуждите на моторни превозни средства и техника за

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2015-07-16 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-06-18 15:00:00
АОП номер: 00621-2015-0001статус: възложена

Доставка чрез покупка на храни и хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звена на общинска бюджетна издръжка - детски ясли, детски градини, Общинско

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2015-05-05 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-03-24 15:00:00