Община Дулово

Доставка на специализирано транспортно средство, адаптирано за хора с увреждания, за нуждите на социален проект „Независим живот за гражданите на Дулово”.

Дата и час на публикуване: 2016-11-23 16:08:00Последна промяна: 2016-11-23 16:03:28
ID номер: 9058982 Статус: възложена

Доставка на специализирано транспортно средство, адаптирано за хора с увреждания, за нуждите на социален проект „Независим живот за гражданите на Дулово”. по Договор № BG05M9OP001-2.002-0288-C01 за проект „Независим живот за гражданите на Дулово“ сключен между община Дулово и Министерство на труда и социалната политика (МТСП) чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” към ОПРЧР. 

   

  

 

Индивидуален номер на процедурата: 0001609
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Дулово
Прогнозна стойност: 49000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 34114300
Краен срок за подаване на оферта: 2016-11-30 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Доротея Тотева
  • Телефон/и за контакт: 086423000
Документи