Община Дулово

Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строително и монтажни работи на обект: „Основен ремонт на сградите на СОУ „Васил Левски”, гр. Дулово, с внедряване на мерки за енергийна ефективност.”, финансирана по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Дата и час на публикуване: 2018-04-04 14:46:44Последна промяна: 2018-04-04 14:46:33
АОП номер: 00043-2018-0006 Статус: възложена

Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е Услуга – Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строително и монтажни работи.  
Предметът на обществената поръчка е  Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строително и монтажни работи на обект: „Основен ремонт на сградите на СОУ „Васил Левски”, гр.  Дулово, с внедряване на мерки за енергийна ефективност.”, финансирана по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“,  Програма за развитие на селските райони  2014-2020
В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка са подробно индивидуализирани в Техническите спецификации  на изискванията на Възложителя („Техническите спецификации“), съдържащи се настоящата документация за обществена поръчка.

 

 

Индивидуален номер на процедурата: 0003607
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Дулово
Прогнозна стойност: 33506.93 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2018-04-25 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: д-р Юксел Ахмед
  • Телефон/и за контакт: 086423000
Документи