Община Дулово

Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: „Проектиране и изграждане на целодневна детска градина с капацитет за четири групи в град Дулово”

Дата и час на публикуване: 2018-01-25 13:10:37Последна промяна: 2018-01-25 13:10:26
АОП номер: 00043-2018-0001 Статус: затворена

В предмета на настоящата обществена поръчка са включени следните основни видове дейности: 1. Изработване на работен проект за обект: „Проектиране и изграждане на целодневна детска градина с капацитет за четири групи в град Дулово”. При изработването на проекта следва да се спазват изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, като Изпълнителят се съобрази с изискванията на Възложителя, описани в Техническата спецификация, както и техническите правила и норми за проектиране, стандарти, технически указания, ЗУТ и др., на които следва да отговаря проектната документация. Всички чертежи в „работния проект“ следва да бъдат изготвени в DWG и PDF формат или еквивалентни, в подходящи мащаби. Към изготвения проект, следва да се представи и количествено- стойностна сметка. Изискванията към съдържанието на отделните проектни части в състава на „работния проект“ са посочени в Техническата спецификация. Съгласуването и одобряването на „работния проект“ от Възложителя, консултанта по чл. 166 от ЗУТ, специализираните държавни контролни органи и експлоатационни дружества, и получаване на разрешение за строеж е ангажимент на Възложителя. **Необходимото време за съгласуване на инвестиционния проект и получаване на разрешение за строеж не се включва в срока за изпълнение на поръчката. 2. Изпълнение на СМР за обект: „Проектиране и изграждане на целодневна детска градина с капацитет за четири групи в град Дулово”. Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с част трета „Строителство” от ЗУТ и започва след влизане в сила на разрешението за строеж и след подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа. Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и приемане на СМР, и въвеждане на обекта в експлоатация ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде в съответствие с изискванията на българската нормативна уредба и техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване. Изготвяне на екзекутивна документация и кадастрални заснемания на обектите съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър. 3. Авторски надзор по време на строителството на обект: „Проектиране и изграждане на целодневна детска градина с капацитет за четири групи в град Дулово”. В предмета на поръчката се включва и задължението на проектанта да изпълнява задълженията си като проектант, осъществяващ авторски надзор по време на строителството и въвеждането в експлоатация на строежа, в съответствие с действащото българско законодателство.

Индивидуален номер на процедурата: 0003300
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Дулово
Прогнозна стойност: 2200000.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2018-02-21 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: д-р Юксел Осман Ахмед
  • Телефон/и за контакт: 086423000
Документи