Община Дулово

„Изпълнение на строително – монтажни работи (СМР) на обект „Реконструкция и модернизация на водопроводна мрежа за село Руйно, Община Дулово“

Дата и час на публикуване: 2017-06-22 12:15:57
АОП номер: 00043-2017-0004 Статус: затворена

Дейностите, включени в обхвата на настоящата обществена поръчка, са основна част от изпълнението на обект: Изпълнение на СМР на обект “Реконструкция и модернизация на водопроводна мрежа на с.Руйно; община Дулово”
В проекта се дава решение за разширение и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа.
Разширение на водопроводната мрежа
Разширението на водоснабдителната мрежа предвижда изграждането на нови водопроводни клонове, както и свързване на съществуващи водопроводни участъци в регулацията на селището с цел цялостно покритие и задоволяване на населението с качествена водоснабдителна услуга. Новите водопроводни участъци ще бъдат изграждани в рамките на утвърдената регулация на населеното място.
Реконструкция на водопроводната мрежа
Реконструкцията на водоснабдителната мрежа предвижда подмяна на остарели, неотговарящи на нормативините изисквания за минимален диаметър, както и компрометирани участъци от водопроводната мрежа.

 

 

 

Индивидуален номер на процедурата: 0002537
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Руйно
Прогнозна стойност: 1611880.77 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45332200
Краен срок за подаване на оферта: 2017-07-19 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: д-р Юксел Ахмед
  • Телефон/и за контакт: 086423000
Документи