Община Дулово

„РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ И ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО“ по две обособени позиции : Обособена позиция № 1 – „Ремонт и рехабилитация на улична и четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Дулово“ Обособена позиция №2- „Ремонт и рехабилитация на улици и пътища на територията на община Дулово“

Дата и час на публикуване: 2018-05-04 14:34:50
АОП номер: 00043-2018-0007 Статус: затворена

Обявление за поръчка

Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „б” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е строителство.
Предметът на обществената поръчка предвижда изпълнение на строително- ремонтни работи /СРР/, на участъци от уличната мрежа и част от четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Дулово. Отчитайки спецификата на обществената поръчка, както и обема на отделните ремонтни дейности се предвижда изпълнението на строително-ремонтните работи по обособена позиция № 1 до 25.12.2018 , а по №2 за срок от две години Към момента на обявяване на обществената поръчка, се предвижда изпълнение на СРР по индикативен списък на улици, част от уличната мрежа на територията на общината.В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка са подробно индивидуализирани в Техническите спецификации на изискванията на Възложителя („Техническите спецификации“), съдържащи се настоящата документация за обществена поръчка.
  
 
 
 

 

Индивидуален номер на процедурата: 0003719
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Дулово
Прогнозна стойност: 4990000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-06-06 17:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: д-р Юксел Ахмед
  • Телефон/и за контакт: 086423000
Документи