Община Дулово

Избор на проектант за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект“ за обект: „Основен ремонт на СОУ „Васил Левски“ с внедряване на мерки за енергийна ефективност“, за кандидатстване на община Дулово по програми, финансирани със средства от европейския и/или националния бюджет и последващо осъществяване на авторски надзор при изпълнението строително-монтажните работи

Дата и час на публикуване: 2016-04-15 10:04:01Последна промяна: 2016-04-15 13:14:53
АОП номер: 00043-2016-0006 Статус: възложена

Изготвянето на инвестиционен проект във фаза „технически проект”. Включва изпълнението на следните дейности: Дейност 1: Изготвяне на технически проект за обект: „Основен ремонт на СОУ „Васил Левски“ с внедряване на мерки за енергийна ефективност“, съгласно утвърденото от Възложителя задание за проектиране и Дейност 2: "Упражняване на авторски надзор при изпълнението строително-монтажните работи“. Инвестиционният проект да се представи в обхват и съдържание, съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, както следва: 1.част Архитектура; 2.част Конструктивна;3. част Електрозахранване и електрически инсталации;4. част Водоснабдяване и канализация;5.част Отопление, вентилация и климатизация;6.част Енергийна ефективност;7.част Геодезия;8.част План безопасност и здраве;9.част Пожарна безопасност;10.част Временна организация и безопасност на движението;11.част План за управление на строителните отпадъци;12.част Сметна документация.Дейност 2: "Упражняване на авторски надзор при изпълнението строително-монтажните работи“;

 

 

Индивидуален номер на процедурата: 0000685
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Дулово
Прогнозна стойност: 97500.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71220000, 71221000, 71315000, 71320000, 71321000, 71321200, 71323100
Краен срок за подаване на оферта: 2016-05-26 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: д-р Юксел Ахмед
  • Телефон/и за контакт: 086423000
Документи