Община Дулово

Рехабилитация на улична и пътна мрежа на територията на Община Дулово

Дата и час на публикуване: 2016-04-12 23:13:31
АОП номер: 00043-2016-0004 Статус: възложена

 

Изпълнението на обществената поръчка включва дейностите, които са свързани с извършването на рехабилитация, а именно: - Извършване на строително – ремонтни работи с цел достигане на нормална експлоатация и добро техническо състояние на пътна и улична мрежа и елементи на техническата инфраструктура след изрично възлагане от Възложителя и в рамките на определените бюджетни средства за дейността, в съответствие с действащите нормативни актове и техническите спецификации за строителни продукти; - Доставка и влагане на необходимите строителни материали и продукти в съответствие на наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

 

Индивидуален номер на процедурата: 0000656
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Дулово
Прогнозна стойност: 1398300.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-05-11 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: д-р Юксел Ахмед
  • Телефон/и за контакт: 0864 23000
Документи