Община Дулово

Подготовка и провеждане на чуждоезикови, компютърни и специализирани обучения.

Дата и час на публикуване: 2015-02-04 10:26:49Последна промяна: 2015-05-09 11:11:43
АОП номер: 00043-2015-0001 Статус: възложена

Предметът на обществената поръчка е: подготовка и провеждане на чуждоезикови, компютърни и специализирани обучения. В предмета на настоящата обществена поръчка се включват две обособени позиции:

 • Обособена позиция 1 – Провеждане на чуждоезикови, компютърни и специализирани обучения.
 • Обособена позиция 2 – Логистично осигуряване на изнесени обучения.

Индивидуален номер на процедурата: 0000065
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Дулово
Прогнозна стойност: 110.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 80511000, 80533000, 80580000, 80570000, 6300000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-03-05 17:30:00Връзка към преписката в АОП
Документи
 • Решение 75 от 03.02.2015 за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-02-04 10:29:00
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2015-02-04 10:31:02
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-02-04 10:34:03
 • СЪОБЩЕНИЕ ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-02-04 10:35:15
 • Разяснения по постъпили въпроси по обществена поръчка

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-02-27 10:36:39
 • Протокол 1 от дейността на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-03-12 11:04:43
 • Протокол 2 от дейността на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-04-07 11:06:10
 • Съобщение за отваряне на ценовите оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-04-08 11:07:56
 • Протокол 3 от дейността на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-04-20 11:09:43
 • Решение 290 / 21.04.2015 за класиране на участниците и определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-04-21 11:11:28
 • Договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-07-03 09:31:51
 • Договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-07-03 09:31:54