Експериментална База Държавното Предприятие към ИЗ - Царев брод

Доставка на минерални торове в две обособени позиции: амониев нитрат и комплексен минерален тор за нуждите на „ЕБ – ДП” към ИЗ-Шумен, с. Царев брод

Дата и час на публикуване: 2018-02-07 14:30:25Последна промяна: 2018-04-05 08:42:38
АОП номер: 01922-2018-0001 Статус: затворена

Позиция 1 - Амониев нитрат - 120 тона; Позиция 2 - Комплексна минерална тор - 10:25+12S ЕО ТОР - 66 тона и Комплексен минерален тор (NP)20:20+13S ЕО ТОР - 66 тона

Индивидуален номер на процедурата: 0003332
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Царев брод
Прогнозна стойност: 141000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 14310000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-03-11 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт:
Документи