ДКЦ ІІІ ПЛЕВЕН

Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична лаборатория към "Диагностично-консултативен център III - Плевен" - ЕООД за срок от една година,считано от 01.09.2020 година, с изключение на консумативи и реактиви за апарат затворена система BS 200E, за които договорът влиза в сила и действие, считано от датата на подписването му и е за срок от шестнадесет месеца.

Дата и час на публикуване: 2020-03-10 17:02:17
ID номер: 9097027 Статус: възложена

Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична лаборатория към "Диагностично-консултативен център III - Плевен" - ЕООД за срок от една година,считано от 01.09.2020 година, с изключение на консумативи и реактиви за апарат затворена система BS 200E, за които договорът влиза в сила и действие, считано от датата на подписването му и е за срок от шестнадесет месеца.

Индивидуален номер на процедурата: 0006071
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Плевен
Прогнозна стойност: 60000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33696500
Краен срок за подаване на оферта: 2020-04-13 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт:
Документи