ДКЦ 1 Света Клементина - град Варна

Доставка на лабораторни реактиви за нуждите на ДКЦ І "Св.Клементина-Варна" ЕООД и предоставяне на апаратура за безвъзмездно ползване

Дата и час на публикуване: 2018-08-24 13:16:44
Статус: възложена

Обявата за събиране на оферти е за избор на доставчик на лабораторни реактиви, който да предостави и апаратура за безвъзмездно ползване по стандарт "Клинична лаборатория". Изискванията към участниците, условията за изготвяне на предложенията, критерият за оценка и всички срокове са описани в документацитя на Възложителя и Обявата за събиране на оферти. 

Индивидуален номер на процедурата: 0004085
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Прогнозна стойност: 67293.02 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33696500
Краен срок за подаване на оферта: 2018-09-11 15:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Сашка Козарева, Дамяна Стоянова
 • Телефон/и за контакт: 052 614 526
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-08-24 13:16:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090145238
  Удостоверено време: 24.08.2018 13:16:31
  Удостоверено време по UTC: 24.08.2018 10:16:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-08-24 13:16:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090145240
  Удостоверено време: 24.08.2018 13:16:34
  Удостоверено време по UTC: 24.08.2018 10:16:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-08-24 13:16:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090145241
  Удостоверено време: 24.08.2018 13:16:37
  Удостоверено време по UTC: 24.08.2018 10:16:37
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за удължаване на срока за подаване на оферти.

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2018-09-05 15:31:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090476992
  Удостоверено време: 05.09.2018 15:31:11
  Удостоверено време по UTC: 05.09.2018 12:31:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-09-12 12:37:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090668989
  Удостоверено време: 12.09.2018 12:37:30
  Удостоверено време по UTC: 12.09.2018 09:37:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на фирма-изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-09-12 12:37:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090669002
  Удостоверено време: 12.09.2018 12:37:44
  Удостоверено време по UTC: 12.09.2018 09:37:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор и приложенията към него

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-10-15 09:02:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091577376
  Удостоверено време: 15.10.2018 09:02:07
  Удостоверено време по UTC: 15.10.2018 06:02:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор заем-послужване

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-10-15 09:03:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091577417
  Удостоверено време: 15.10.2018 09:03:04
  Удостоверено време по UTC: 15.10.2018 06:03:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори