ДКЦ 1 Света Клементина - град Варна

Доставка на лабораторни реактиви за нуждите на ДКЦ І "Св.Клементина-Варна" ЕООД и предоставяне на апаратура за безвъзмездно ползване

Дата и час на публикуване: 2017-08-11 10:27:07Последна промяна: 2017-08-11 11:12:46
Статус: възложена

Обществената поръчка е за доставка на лабораторни реактиви, описани в Техническа спецификация и предоставяне на апаратура за безвъзмездно ползване и сервизно обслужване за срока на договора. Разделена е в три обособени позиции: Позиция 1 - Клинична лаборатория; Позиция 2 - Микробиологична лаборатория /директно възлагане, чл.21 ал.6 от ЗОП/; Позиция 3 - Вирусологични тестове /директно възлагане, чл.21 ал.6 от ЗОП/. На основание чл.21 ал.6 от ЗОП оферти могат да се подават само по обособена позиция 1 - Клинична лаборатория. 
Критериите за подбор, основанията за отстраняване на участниците, изискванията за изпълнение на поръчката, качеството на реактивите и апаратурата, както и пълната информация по обществената поръчка са описани в документацията, публикувана в Профила на купувача. 

Възложителят ще назначи комисия, която да разгледа и оцен иофертите на заседание, насрочено за 30.08.2017г. в 9:30ч. 

Индивидуален номер на процедурата: 0002704
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Прогнозна стойност: 67194.87 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33696500
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-25 15:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Сашка Козарева, Дамяна Стоянова
 • Телефон/и за контакт: 052 614526
Документи
 • Документация за участие в обществена поръчка за доставка на лабораторни реактиви и предоставяне на апаратура за безвъзмездно ползване

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-11 10:26:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073179366
  Удостоверено време: 11.08.2017 10:26:47
  Удостоверено време по UTC: 11.08.2017 07:26:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-08-11 10:26:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073179367
  Удостоверено време: 11.08.2017 10:26:50
  Удостоверено време по UTC: 11.08.2017 07:26:50
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-08-11 10:26:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073179372
  Удостоверено време: 11.08.2017 10:26:53
  Удостоверено време по UTC: 11.08.2017 07:26:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-08-11 10:26:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073179374
  Удостоверено време: 11.08.2017 10:26:55
  Удостоверено време по UTC: 11.08.2017 07:26:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-08-11 10:52:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073180308
  Удостоверено време: 11.08.2017 10:52:51
  Удостоверено време по UTC: 11.08.2017 07:52:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-30 13:50:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073673159
  Удостоверено време: 30.08.2017 13:50:32
  Удостоверено време по UTC: 30.08.2017 10:50:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за фирма изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-08-30 13:50:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073673164
  Удостоверено време: 30.08.2017 13:50:43
  Удостоверено време по UTC: 30.08.2017 10:50:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договори за доставка и заем-послужване, ведно с приложенията

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-09-25 09:14:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074276458
  Удостоверено време: 25.09.2017 09:14:26
  Удостоверено време по UTC: 25.09.2017 06:14:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за 07.2020г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2020-08-04 11:01:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000129847724
  Удостоверено време: 04.08.2020 11:01:25
  Удостоверено време по UTC: 04.08.2020 08:01:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за 08.2020г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2020-09-17 14:06:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000132852714
  Удостоверено време: 17.09.2020 14:06:51
  Удостоверено време по UTC: 17.09.2020 11:06:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори