ДГ Ралица - град Пловдив

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „РАЛИЦА“ - гр. Пловдив по пет обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2020-04-24 13:28:48
АОП номер: 03483-2020-0001 Статус: възложена

Предметът на обществената поръчка е „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „РАЛИЦА“, гр. Пловдив по следните пет обособени позиции: Обособена позиция 1 „Доставки на мляко и млечни хранителни продукти”; Обособена позиция 2 „Доставки на месо, месни хранителни продукти, риба и яйца”; Обособена позиция 3 „Доставки на хляб и тестени изделия”; Обособена позиция 4 „Доставки на пресни плодове и зеленчуци”; Обособена позиция 5 „Доставки на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти”. Извършват се доставки на хляб, мляко и млечни хранителни продукти, месо, месни хранителни продукти, риба и яйца, пресни плодове и зеленчуци, пакетирани хр. продукти и плодови и зеленчукови консерви, при спазване на изискванията, посочени в Техническите спецификации. В условията за участие са посочени прогнозни количества, като възложителят има право в зависимост от нуждите на ДГ и финансовия ресурс, с който разполага да не възлага доставки за цялото количество и стойност.

Индивидуален номер на процедурата: 0006261
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 221331.38 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-05-15 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: г-жа Мариана Радичева
  • Телефон/и за контакт: 032 691 336
Документи